PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dostawa wyposażenia w ramach projektów pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dostawa wyposażenia w ramach projektów pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Ogłoszenie nr 551906-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1: Dostawa wyposażenia w ramach projektów pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ, Dyrektor: Tadeusz Kalata w imieniu swoim, Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ na podstawie udzielonych upoważnień. Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, krajowy numer identyfikacyjny 71516000000, ul. Jana Pawła II  85 , 34-400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 2662408, 2662409, , e-mail przetarg@soswnr1.nowotarski.pl, , faks 182 662 408. Adres strony internetowej (URL): http://ckz.nowotarski.pl/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-nr-1-w-nowym-targu/ Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak http://ckz.nowotarski.pl/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-nr-1-w-nowym-targu/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: W formie pisemnej Adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu ul. Jana Pawła II 85 34-400 Nowy Targ

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia w ramach projektów pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Numer referencyjny: SOSW1-ZP-CKZT-271-3/2017; SOSW1-ZP-MKZII-271-1/2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 8 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są dostawy – dostawa wyposażenia w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0262/16 pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe uczniów – SPR oraz projektu nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 następujących części: Część nr 1 – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni dla zawodu technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej znajdującej się w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn. „ Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5A do siwz. Część nr 2 – Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodów technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej znajdującej się w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5B do siwz. Część nr 3 – Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych znajdującej się w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5C do siwz. Część nr 4 – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5D do siwz. Część nr 5 – Dostawa wyposażenia do pracowni hotelarskiej znajdującej się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5E do siwz. Część nr 6 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – zadanie dotyczące utworzenia i funkcjonowania w gimnazjach Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5F do siwz. Część nr 7 – Dostawa mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – zadanie dotyczące utworzenia i funkcjonowania w gimnazjach Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5G do siwz. Część nr 8 – Dostawa tabletów dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – zadanie związane z realizacją Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w komponencie dotyczącym obszarów zawodowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5H do siwz. II.5) Główny kod CPV: 30236000-2 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39000000-2
39711000-9
39313000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: 30 lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy w Wykonawców składających ofertę wspólną;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1) Formularz oferty 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-24, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni dla zawodu technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej znajdującej się w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn. „ Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni dla zawodu technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej znajdującej się w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn. „ Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5A do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213300-8, 38652100-1, 32322000-6, 30121200-5, 38653400-1, 30195920-7, 30231300-0, 48620000-0, 48310000-4, 30213100-6, 48000000-8, 48490000-9 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji na sprzęt komputerowy (z wyłączeniem oprogramowania) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodów technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej znajdującej się w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodów technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej znajdującej się w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5B do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2, 30195400-6, 39162110-9, 30216200-8, 30000000-9, 44421300-0, 39711310-5, 30193500-3 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych znajdującej się w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych znajdującej się w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5C do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39711000-9, 39221000-7, 39711361-7, 39241120-0, 39713100-4, 42214100-0, 39711362-4, 39221100-8, 39711100-0, 39141000-2 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5D do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 38652100-1, 48000000-8, 48490000-9, 48310000-4, 48520000-9, 30121200-5 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji na sprzęt komputerowy (z wyłączeniem oprogramowania) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Dostawa wyposażenia do pracowni hotelarskiej znajdującej się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyposażenia do pracowni hotelarskiej znajdującej się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5E do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39313000-9, 31524210-0, 39141300-5, 42716120-5, 32324600-6, 38622000-1, 39315000-3, 39515410-2, 39515000-5, 30195500-7, 39112000-0, 39112100-1, 42130000-9, 31000000-6, 31682200-2, 39712210-1, 39224310-4, 39831700-3, 39514100-9, 39299300-7, 39512000-4 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – zadanie dotyczące utworzenia i funkcjonowania w gimnazjach Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu komputerowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – zadanie dotyczące utworzenia i funkcjonowania w gimnazjach Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5F do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 48310000-4, 30121200-5 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji na sprzęt komputerowy (z wyłączeniem oprogramowania) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Dostawa mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – zadanie dotyczące utworzenia i funkcjonowania w gimnazjach Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – zadanie dotyczące utworzenia i funkcjonowania w gimnazjach Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5G do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2, 39111100-4, 39121100-7, 39132100-7 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Dostawa tabletów dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – zadanie związane z realizacją Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w komponencie dotyczącym obszarów zawodowych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa tabletów dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – zadanie związane z realizacją Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w komponencie dotyczącym obszarów zawodowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5H do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213200-7, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

1)SIWZ wraz z załącznikami

2)Załącznik nr 4 do siwz – projekt umowy

3)Załącznik nr 5A do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1

4)Załącznik nr 5B do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2

5)Załącznik nr 5C do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3

6)Załącznik nr 5D do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4

7)Załącznik nr 5E do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5

8)Załącznik nr 5F do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6

9)Załącznik nr 5G do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7

10)Załącznik nr 5H do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 8

11)PYTANIA, ODPOWIEDZI

12)INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 24.07.2017 R.

13)UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 6 I 7

14)INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 1, 2, 3, 4, 5 I 8

15)INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 5