UNIEWAŻNIONE – Zapytanie ofertowe – Roboty budowlane – wykonanie prac modernizacyjnych w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0262/16 pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. W podziale na 3 części.
UNIEWAŻNIONE – Zapytanie ofertowe – Roboty budowlane – wykonanie prac modernizacyjnych w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0262/16 pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. W podziale na 3 części.

KRÓTKI OPIS:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane –  wykonanie prac modernizacyjnych w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0262/16 pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe uczniów – SPR.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 następujące części:

Część nr 1 – Modernizacja pomieszczenia znajdującego się w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D, ul. Jagiellońska 4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego –  Przedmiar robót.

Część nr 2 – Modernizacja pomieszczenia znajdującego się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego – Przedmiar robót.

Część nr 3 – Modernizacja pomieszczenia sali lekcyjnych na pracownie technologii gastronomicznej wraz z zapleczem socjalnym znajdującego się w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego – Dokumentacja techniczna tj. Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna, Projekt budowlany.

Ogłoszenie nr 1049551 umieszczone w Bazie Konkurencyjności dostępne w załączniku pdf.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne poniżej:

1)Ogłoszenie nr 1049551 – Baza Konkurencyjności.pdf

2)Zapytanie ofertowe

3)Załącznik nr 1 a-c – formularz oferty (dla poszczególnej części)

4)Załącznik nr 2- Przedmiar robót dla części nr 1

5)Załącznik nr 3 – Przedmiar robót dla części nr 2

6)Załącznik nr 4 – Dokumentacja techniczna dla części nr 3

7)Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8)MODYFIKACJA/USZCZEGÓŁOWIENIE, UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

9)ZAŁĄCZNIK DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA CZĘŚCI NR 3 – Projekt instalacji elektrycznej – część opisowa

10)OGŁOSZENIE NR 1049551 PO MODYFIKACJI – Baza Konkurencyjności.pdf

11)UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI NR 1, 2 I 3