Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria B w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi : Przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria B w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0227/16 pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe uczniów – SPR. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

PEŁNA DOKUMENTACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu ( w tym Załącznik nr 3 do SIWZ – FORMULARZ OFERTY)
  2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia
  3. Projekt umowy
  4. wykaz ofert
  5. Informacja o udzieleniu zamówienia