Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części:

Część 1 – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia operatora koparkoładowarek klasa III – wszystkie typy dla maksymalnie 20-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu.

Część 2 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza metodą MAG (135) wraz z egzaminem dla maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w powiecie nowotarskim”

Pełna dokumentacja zamówienia publicznego w załącznikach poniżej:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1
  3. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2
  4. projekt umowy
  5. ZMIANA, MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – FORMULARZA OFERTY Z DNIA 07.08.2017 R. 
  6. Pytania, odpowiedzi, modyfikacja – UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
  7. Zestawienie złożonych ofert z dnia 16.08.2017r.
  8. Informacja o udzieleniu zamówienia