Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Animator czasu wolnego” dla dwóch maksymalnie 10-osobowych grup uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Animator czasu wolnego” dla dwóch maksymalnie 10-osobowych grup uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

KRÓTKI OPIS:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Animator czasu wolnego” dla dwóch maksymalnie 10-osobowych grup  uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DOSTĘPNE PONIŻEJ:

1)Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikiem nr 1 (formularzem oferty)

2)Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

3)Załącznik nr 3 – Projekt umowy

4)ZESTAWIENIE – WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

5)Informacja o udzieleniu zamówienia