Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno -usługowej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części:

Część 1 – Zorganizowanie i przeprowadzenie „Kursu pierwszej pomocy przedmedycznej” dla jednej 10-osobowej grupy uczniów zawodów z branży administracyjno-usługowej zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Utworzenie Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, projekt „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Część 2 – Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozaszkolnych pn.Kurs zarządzania dokumentacją w instytucji” dla jednej 10 – osobowej grupy uczniów zawodów technik ekonomista , technik handlowiec i technik spedytor zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, projekt „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno- usługowej w powiecie nowotarskim”.

Pełna dokumentacja zamówienia publicznego w załącznikach poniżej:

1)Ogłoszenie o zamówieniu

2)Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1

3)Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2

4)projekt umowy

5)Pytania, odpowiedzi

6)ZMIANA, MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – FORMULARZA OFERTY Z DNIA 07.08.2017 R.

7) ZMIANA, MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

8)Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.08.2017r.

9)Informcja o udzieleniu zamówienia