Zapytanie ofertowe na: Dostawę żywności na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0262/16 pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.
Zapytanie ofertowe na: Dostawę żywności na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0262/16 pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

KRÓTKI OPIS:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0262/16 pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe uczniów – SPR.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Ogłoszenie nr 1065472 umieszczone w Bazie Konkurencyjności dostępne w załączniku pdf.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne poniżej:

1)Ogłoszenie nr 1065472 – Baza konkurencyjności.pdf

2)Zapytanie ofertowe

3)Załącznik nr 1 – Formularz oferty

4)Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

5)Załącznik nr 3 – Projekt umowy

6)INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY