UNIEWAŻNIONE – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku TURYSTYKA I HOTELARSTWO dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na studia podyplomowe przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” – POWTÓRZENIE.
UNIEWAŻNIONE – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp – USŁUGI SPOŁECZNE – Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku TURYSTYKA I HOTELARSTWO dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na studia podyplomowe przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” – POWTÓRZENIE.

KRÓTKI OPIS:

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku TURYSTYKA I HOTELARSTWO w roku akademickim 2017/2018 (I i II semestr) oraz roku akademickim 2018/2019 (III semestr) dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na studia podyplomowe przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Jabłonce w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DOSTĘPNE PONIŻEJ:

1)Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikiem nr 1 (formularzem ofertowym)

2)Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

3)Załącznik nr 3 – Projekt umowy (Uwaga!!! Projekt umowy będzie każdorazowo dostosowany do Regulaminu Studiów Podyplomowych obowiązującego u Wykonawcy wybranego do realizacji zadania).

4)Informacja o nieudzieleniu zamówienia