Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych – USŁUGI SPOŁECZNE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych – USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria B w ramach projektu pn. „ Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi : Przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria B w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0225/16 pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe uczniów – SPR.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 następujące części:

Część 2 – Przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria B dla uczniów zakwalifikowanych do udziału przez komisję rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół w Rabce – Zdrój w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia

Część 1 – Przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria B dla uczniów zakwalifikowanych do udziału przez komisję rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w ramach projektu pn. „ Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

PEŁNA DOKUMENTACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAŁACZNIKACH PONIŻEJ:

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu ( w tym Załącznik nr 3 – FORMULARZ OFERTY)
  2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – opis przedmiotu zamówienia dla Części 1
  3. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – opis przedmiotu zamówienia dla Części 2
  4. Projekt umowy
  5. wykaz ofert
  6. Informacja o udzieleniu zamówienia